[PL / ENG] Zarzecze - wieś w Katowicach / Zarzecze - a village in Katowice My Actifit Report Card: June 24 2022

avatar

image

Wsi spokojna, wsi wesoła!
Który głos twej chwale zdoła?
Kto twe wczasy, kto pożytki
Może wspomnieć zaraz wszytki?

Jan Kochanowski

image

image

Los rzucił mnie dzisiaj do południowej dzielnicy Katowic - sąsiadującego z Mikołowem Zarzecza. To typowo wiejski krajobraz, jest tu sporo pól uprawnych i starych zagród. Zarzecze jako ostatnia dzielnica Katowic o rzadkiej zabudowie stała się w ostatnich latach popularnym kierunkiem docelowym dla ludzi, którzy chcą osiąść "na swoim". Są więc też ogromne posiadłości i małe domki szeregowe - jak wszędzie.

Fortune threw me today to the southern district of Katowice - Zarzecze, neighboring Mikołów. It is a typical rural landscape, there are many arable fields and old farms here. Zarzecze, as the last district of Katowice with sparse buildings, has become a popular destination in recent years for people who want to live "on their own". So there are also huge estates and small terraced houses - as everywhere.

image
Herb Zarzecza, wiki

Zarzecze, w przeciwieństwie do wielu innych popularnych obecnie rajów deweloperów, jest dobrze osadzoną, żywą tkanką wiejską, co oznacza, że na pewno nie jest to osiedle więzienie. Dla mnie koszmarem byłoby zamieszkanie na przykład w zamkniętym osiedlu pod lasem, do którego wiedzie jedynie mała droga dojazdowa, łącząca to samotne osiedle z ruchliwą drogą krajową. Koszmar, bo na spacer to gdzie? Tylko do lasu? Las jest super, jako jedna z wielu opcji, nie jako jedyna szansa na wyjście z domu... Tutaj mnogość uliczek nastawiła mnie bardzo entuzjastycznie. Tyle opcji, gdzie by tu skręcić? Kompletnie nie czułam się jak w więzieniu (do czasu).

Zarzecze, unlike many other popular developer paradises today, is a well-embedded, living rural fabric, which means it is definitely not a prison estate. For me, it would be a nightmare to live, for example, in a closed estate near the forest, to which only a small access road leads, connecting this lonely estate with a busy national road. A nightmare, because where to go for a walk? Only to the forest? The forest is great, as one of the many options, not the only chance to leave the house... Here, the multitude of streets made me very enthusiastic. So many options where to turn here? I didn't feel like a prison at all (until...).

image

Miłe wąskie uliczki, przeważnie z dobrze wyznaczonym chodnikiem. Raj dla matki spacerującej.

Nice narrow streets, usually with a well-defined sidewalk. A paradise for a walking mother.

image

Ogólnie to fanką dużych domów nie jestem. Marzy mi się miły, mały domek. Na widok tego niemal pałacyku z kolumienkami też nie byłam zachwycona, do momentu, gdy dostrzegłam, że ogrodzenie tej posiadłości obejmuje też całkiem dużą część lasu za domem. Własny las? No całkiem nieźle. Gorzej, że dla szaraczków, którzy chcieliby się schronić w tym lesie przed upałów, z tej strony drogi nie wiodła żadna ścieżka. Nie dla nas zatem ten las, przynajmniej nie od tej strony. Idziemy dalej.

Generally, I'm not a fan of large houses. I dream of a nice little house. At the sight of this almost palace with columns, I was also not delighted, until I found that the fence of this property also covers quite a large part of the forest behind the house. Own forest? Well, pretty good. Worse, there was no path leading from this side of the road for the common people who would like to take refuge in this forest from the heat. So this forest is not for us, at least not from this side. We go further.

image

image

Są też takie domy. Zza zieleni wystaje tylko kawałek okna. Odgrodzenie od ulicy, a w tle też chyba własny kawałek lasku.

There are also such houses. Only a part of the window protrudes from behind the greenery. Separating the street from the street, and probably also a piece of a forest in the background.

image

image

I przepiękna stodoła.

And a beautiful barnhouse.

image

Zachęcona cieniem poszłam dalej tą uliczką... Niestety napotykając na bramę zamkniętego osiedla domków szeregowych. No niestety, tędy nie przejdziemy. Gorzej, że to była ślepa ulica, więc musimy wracać tą samą drogą aż do głównej ulicy - a nie o to przecież chodzi w rywalizacji o nowe kilometry!

Encouraged by the shadow, I walked further down this street... Unfortunately, I encountered the gate of a closed estate of terraced houses. Well, we will not go this way. Worse, it was a blind street, so we have to go back the same road to the main street - and that's not what the competition for new kilometers is all about!

image

image
Wracamy wzdłuż tych bliźniaków, które mają zamkniętą drogę dojazdową. Tak, to ich wina, że nie przeszliśmy naokoło.

We go back along these houses that have a closed access road. Yes, it's their fault we didn't walk around.

image

Jest też przemiły pan na koniu.

You are also a very nice gentleman on horseback.

image

Dotarliśmy do głównej ulicy i dla odmiany odbiliśmy w drugą jej stronę. Jeszcze bardziej wąsko, chodnika brak, ale tu prawie nic nie jeździ - to tylko droga dojazdowa do tych domów.

We got to the main street and turned the other side for a change. Even more narrow, there is no sidewalk, but there is hardly anything going here - it's just an access road to these houses.

image

image

image

Domy, pola, domy.
Niestety, mam świadomość, że zapewne w kolejnych latach większość tych pól zostanie sprzedana deweloperom. I że pewnie powstanie sporo zamkniętych uliczek domków szeregowych.

Houses, fields, houses.
Unfortunately, I am aware that most of these fields will probably be sold to developers in the coming years. And that a lot of closed streets of terraced houses will probably be built.

image

image

A po powrocie do RSL przekonaliśmy się, że tu też mają konie!

And after returning to Ruda, we found out that they also have horses here!

image


_This report was published via Actifit app ([Android](https://bit.ly/actifit-app) | [iOS](https://bit.ly/actifit-ios)). Check out the original version [here on actifit.io](https://actifit.io/@asia-pl/actifit-asia-pl-20220625t091732806z)_


24/06/2022
19089
Walking


0
0
0.000
2 comments
avatar
Thank you for sharing this amazing post on HIVE!
  • Your content got selected by our fellow curator @priyanarc & you just received a little thank you via an upvote from our non-profit curation initiative!

  • You will be featured in one of our recurring curation compilations and on our pinterest boards! Both are aiming to offer you a stage to widen your audience within and outside of the DIY scene of hive.

Join the official DIYHub community on HIVE and show us more of your amazing work and feel free to connect with us and other DIYers via our discord server: https://discord.gg/mY5uCfQ !

If you want to support our goal to motivate other DIY/art/music/homesteading/... creators just delegate to us and earn 100% of your curation rewards!

Stay creative & hive on!
0
0
0.000
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 89.3349 AFIT tokens for your effort in reaching 19089 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 1.07% upvote via @actifit account.

The following boosts were applied to your post:
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Boosts increased your AFIT earnings by 11.6524 AFIT
AFIT rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Follow us on Twitter | Join us on Telegram
Download on playstore | Download on app store

Knowledge base:
FAQs | Whitepaper
How to signup | Maximize your rewards
Complete Actifit Tutorial
rulersig2.jpg
Actifit supports cross-chain decentralization. Support our efforts below:

0
0
0.000