Ogród botaniczny Palmetum / Palmetum botanical garden [#115] POL/ENG

avatar
(Edited)

To już prawie 3 lata od mojego wpisu opisującego wizytę w alpejskim ogrodzie botanicznym w Genewie. To chyba wtedy ostatni raz byłem w ogrodzie botanicznym. Tym razem odwiedziłem Palmetum, wyjątkowy ogród utworzony na szczycie sztucznego wzgórza. Ogród poświęcony jest palmom i roślinom tropikalnym.

Wzgórze w rzeczywistości jest zrekultywowanym wysypiskiem, a pod warstwą gleby kryje się rumowisko gruzu i odpadów. Podobnie jak budowa Hotelu Añaza wysypisko było formowane od lat 70' ubiegłego wieku, właśnie wtedy Teneryfa przechodziła okres gwałtownego rozwoju. Już w roku 1996 zaczęto rekultywować wzgórze, jednak dopiero w 2014 ogród został otwarty dla zwiedzających. W ogrodzie spotkać można około 3600 gatunków roślin, w tym 600 gatunków palm.

Obiekt podzielony jest na kilka sekcji. Rośliny z różnych części świata pogrupowane są razem. Ogród przecięty jest też dwoma ścieżkami tematycznymi, jedna z nich to egzotyczne rośliny użytkowe, a druga gatunki zagrożone i rzadkie. Sporo można też dowiedzieć się o historii tego wyjątkowego ogrodu.

Jestem laikiem, natomiast różnorodność kształtów, form i kolorów zawsze mnie zachwycała w kontakcie z przyrodą. Nigdy na przykład nie widziałem jak kwitnie bananowiec. Aż do wczoraj.

Zobaczyłem też rośliny najwyraźniej funkcjonujące w rzeczywistości 2D

Spotkałem kilka roślin outsiderów, którzy mają dość nieortodoksyjne podejście do rozmieszczenia części ciała. Jedna z nich stwierdziła nawet, że nie ma sensu się rozdrabniać, wystarczy łodyga. Na pewno wszystkie mają w tym swój zamysł.

No i przede wszystkim mogłem zobaczyć mnogość palm w jednym miejscu. Po kolei. Charakterystycznie wygięta palma kokosowa. Palma oleista. Kubańska palma królewska. Palma betelowa, przytuliłem sobie kilka orzeszków na próbę. I w końcu daktylowiec kanaryjski, bardzo popularna palma ozdobna, którą częściej można spotkać w Chinach i Kalifornii niż na wyspach, z których pochodzi.

Miałem też okazję być świadkiem wydarzenia unikalnego na skalę kontynentu. Po pierwszy w historii w europejskim ogrodzie botanicznym zakwitła palma z gatunku Corypha umbraculifera. Jest to roślina, dla której zakwitnięcie oznacza samobójstwo. Tutejszy okaz w grudniu zaczął wypuszczać mierzącą około 6m piramidę kwiatów. Spektakl trwa kilka tygodni więc udało mi się załapać. I bez kwiatów, ta pochodząca z południa Indii roślina jest naprawdę imponująca.

Inną ciekawostkę stanowi zagrożona wyginięciem palma Tahina Spectabilis. Została ona odkryta 15lat temu w północno-wschodnim Madagaskarze. W naturalnymi środowisku doliczono się jedynie 200 egzemplarzy. Do ogrodów botanicznych na całym świecie rozesłano więc setki nasion z nadzieją, że to pomoże zachować gatunek. Kto wie, może to własnie kolekcjonerzy i instytucje takie jak ta będą w przyszłości odpowiadać za przywracanie bioróżnorodności. Decentralizacja!

ENG

It has been almost 3 years since my entry describing my visit to the alpine botanical garden in Geneva. That was the last time I was in the botanical garden. This time I visited Palmetum, a unique garden created on the top of an artificial hill. The garden is dedicated to palms and tropical plants.

The hill in reality is a reclaimed landfill, and beneath the layer of soil lies rubble and waste. Similarly to the construction of the Añaza Hotel, the landfill was formed from the 1970s, at a time when Tenerife was undergoing a period of rapid development. In 1996, the hill began to be reclaimed, but it was not until 2014 that the garden was opened to visitors. In the garden, you can find about 3600 species of plants, including 600 species of palms.

The object is divided into several sections. Plants from different parts of the world are grouped together. The garden is also crossed by two thematic paths, one of which is exotic industrial plants, and the other is endangered and rare species. You can also learn a lot about the history of this unique place.

I am a layman, but the diversity of shapes, forms and colors always amazed me in contact with nature. For example, I had never seen a banana tree in bloom. Until yesterday.

I also saw plants that seem to function in a 2D reality.

I met a few outsiders who have a rather unorthodox approach to the arrangement of body parts. One of them even stated that there is no sense in diversifying at all, just a stem is enough. They all certainly have their own intention.

And above all, I could see the multitude of palms in one place. Pictures in the following order. Characteristically bent coconut palm. Oil palm. Cuban royal palm. Betel palm, I snatched a few nuts for a test. And finally the Canary date palm, a very popular ornamental palm that is more populous in China and California than on the islands from which it originates.

I also had the opportunity to witness a unique event on a continental scale. For the first time in the history, in a European botanical garden, a palm species Corypha umbraculifera has bloomed. This is a plant for which blooming means suicide. The local specimen started to release a 6m tall flower pyramid in December. The show lasts for several weeks, so I was able to catch it. Even without flowers, this plant from southern India is really impressive.

Another interesting plant is this endangered palm Tahina Spectabilis. It was discovered 15 years ago in northeast Madagascar. Only 200 specimens were counted in their natural environment. Therefore, hundreds of seeds have been sent to botanical gardens all over the world in the hope that it will help preserve the species. Who knows, maybe collectors and institutions like this will in the future be responsible for restoring biodiversity. Decentralization!


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


08/02/2023
31448
Hiking, Walking0
0
0.000
2 comments
avatar

|you can find about 3600 species of plants, including 600 species of palms.|

With these huge numbers of plant and palm species, you need to have 2 or 3 days to look all of them. The Garden is beautiful mate.

0
0
0.000
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 68.7625 AFIT tokens for your effort in reaching 31448 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 0.99% upvote via @actifit account.


AFIT rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit shared its growth plans for 2023 with focus on hive services and integrations. Please vote now for our DHF proposal in support:
Vote on peakd
Vote on ecency
Vote on Hive wallet
Vote via hivesigner

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Follow us on Twitter | Join us on Telegram
Download on playstore | Download on app store

Knowledge base:
FAQs | Whitepaper
How to signup | Maximize your rewards
Complete Actifit Tutorial
rulersig2.jpg
Actifit supports cross-chain decentralization. Support our efforts below:

0
0
0.000