Atsushi Hibi

I am studying handball coaching in Japan. Through playing, coaching, watching, analyzing, studying and feeling HANDBALL...

Saga, Japan twitter.com/atsushi9307 Joined August 2018