FIDE WCC: Curse of the Game Six [eng/срп] ФИДЕ меч за титулу: Уклета шеста партија

avatar
(Edited)

06-Screenshot 2021-12-01 at 18-54-17 chess24.jpg


“There are five games where nothing happens; and there is a sixth game where five games happen.”
— Vladimir Ilyich Chessfan


There is a strange curse in matches for the title of world champion, that the sixth game usually ends with someone’s victory – and the defeat of the other. Just look at what it has looked like throughout history:

„Некад се у пет партија не дешава ништа. А онда се у шестој деси пет партија.“
— Владимир Иљич Пацер


Постоји нека чудна клетва у мечевима за титулу шампиона света, да шеста партија обично завршава нечијом победом – и поразом оног другог. Погледајте само како је то изгледало током историје:


Game Six / Шеста партија

Year / Год.Title Match / Меч за титулуResult / Резултат
1886Steinitz vs. Zukertort1-0
1889Chigorin vs. Steinitz1-0
1891Steinitz vs. Gunsberg1-0
1892Steinitz vs. Chigorin1-0
1897Lasker vs. Steinitz1-0
1929Bogoljubow vs. Alekhine1-0
1937Alekhine vs. Euwe1-0
1951Botvinnik vs. Bronstein1-0
1957Smyslov vs. Botvinnik1-0
1958Botvinnik vs. Smyslov1-0
1960Tal vs. Botvinnik1-0
1972Fischer vs. Spassky1-0
1981Korchnoi vs. Karpov1-0
1984Karpov vs. Kasparov1-0
2008Anand vs. Kramnik1-0
2013Carlsen vs. Anand1-0
2014Carlsen vs. Anand1-0


That is why it was expected that something would happen in the sixth game this time again. We couldn’t guess exactly what – but the expectations were certainly not that the game would last longer than eight hours! Yes, this sixth game broke the historical record in the length of the fiddling over the board – the game was decided in the 136th move! So the chess fanatic from the introductory quote was right: five normal games could be finished in that time!

It was a real chess marathon that only the most physically prepared could follow. The rest of of us, of course, went to watch Botez sisters play against blindfolded Hikaru Nakamura.

But since this is not a post about them, but about the match for the title of champion in the most boring chess category, let's see what the first decided game of this match looked like:

Зато се очекивало да ће се и у овој шестој партији десити нешто. Нисмо тачно могли да наслутимо шта – али очекивања свакако нису била да ће партија трајати дуже од осам сати! Да, овом шестом партијом оборен је историјски рекорд у дужини гуслања за таблом – партија је одлучена у 136. потезу! Тако да је шаховски фанатик из уводне изреке био у праву: за то време би се могло завршити пет нормалних партија!

Био је то прави шаховски смаратон који су могли да прате само физички најприпремљенији. Остали су наравно отишли да гледају како сестре Ботез играју против Хикару Накамуре.

Али пошто ово није пост о њима, већ о мечу за титулу шампиона у најдосаднијој шаховској категорији, погледајмо како је изгледала прва одлучена партија овог меча:


Game 6 — Marathon / Смаратон

Magnus Carlsen vs. Ian Nepomniachtchi

Dubai, December 3rd 2021.
D02 – Queen’s Pawn Game: Symmetrical Variation, Pseudo-Catalan
1. d4 Nf6 2. Nf3 d5 3. g3 e6 4. Bg2 Be7 5. O-O O-O 6. b3 c5 7. dxc5 Bxc5 8. c4 dxc4 9. Qc2 Qe7 10. Nbd2 Nc6 11. Nxc4 b5 12. Nce5 Nb4 13. Qb2 Bb7 14. a3 Nc6 15. Nd3 Bb6 16. Bg5 Rfd8 17. Bxf6 gxf6 18. Rac1 Nd4 19. Nxd4 Bxd4 20. Qa2 Bxg2 21. Kxg2 Qb7+ 22. Kg1 Qe4 23. Qc2 a5 24. Rfd1 Kg7 25. Rd2 Rac8

Game 6 (move 25) - 2021-12-03_233832.jpg

So in the first part of this game, called the opening, we had to watch another theoretical overhaul in the so-called pseudo-Catalan game. The first interesting moment occurred in the 25th move, when the Champion decided to exchange his Queen for both Rooks of his Challenger.

It was not a bad decision at all. But already in the 33rd move, Carlsen makes a mistake that could have cost him the game:

Дакле у првом делу ове партије, званом отварање, морали смо да гледамо још једно теоретско надгорњавање у тзв. псеудо-каталонској партији. Први занимљив тренутак наступио је у 25. потезу, кад је шампион решио да измени своју даму за оба изазивачева топа.

Није то уопште била лоша одлука. Али већ у 33. потезу Карлсен прави грешку која је могла да га кошта партије:

26. Qxc8 Rxc8 27. Rxc8 Qd5 28. b4 a4 29. e3 Be5 30. h4 h5 31. Kh2 Bb2 32. Rc5 Qd6 33. Rd1??

Game 6 (move 33) - 2021-12-04_004157.jpg

Now Nepomniachtchi only needs to pick up white pawns on the a and b files, after which his transgender Albert the pawn will be very close to his dream of becoming a drag Queen. However, Nepomniachtchi, who has not missed a single opportunity to miss the opportunity so far, continues in the same style and again squanders all the advantage for no apparent reason:

Сад Непомнишчи само треба да покупи беле пешаке на а и б линији, после чега ће његов транџа пешак Алберт бити врло близу сна о промени пола. Међутим, Непомнишчи, који досад није пропустио ни једну прилику да пропусти прилику – наставља у истом стилу и опет траћи предност без видљивог разлога:


33… Bxa3 34. Rxb5 Qd7 35. Rc5 e5 36. Rc2 Qd5 37. Rdd2 Qb3 38. Ra2 e4 39. Nc5 Qxb4 40. Nxe4 Qb3 41. Rac2 Bf8 42. Nc5 Qb5 43. Nd3 a3 44. Nf4 Qa5 45. Ra2 Bb4 46. Rd3 Kh6 47. Rd1 Qa4 48. Rda1 Bd6 49. Kg1 Qb3 50. Ne2 Qd3 51. Nd4 Kh7 52. Kh2 Qe4 53. Rxa3 Qxh4+ 54. Kg1 Qe4 55. Ra4 Be5 56. Ne2 Qc2 57. R1a2 Qb3 58. Kg2 Qd5+ 59. f3 Qd1 60. f4 Bc7 61. Kf2 Bb6 62. Ra1 Qb3 63. Re4 Kg7 64. Re8 f5 65. Raa8 Qb4 66. Rac8 Ba5 67. Rc1 Bb6 68. Re5 Qb3 69. Re8 Qd5 70. Rcc8 Qh1 71. Rc1 Qd5 72. Rb1 Ba7 73. Re7 Bc5 74. Re5 Qd3 75. Rb7 Qc2 76. Rb5 Ba7 77. Ra5 Bb6 78. Rab5 Ba7

Game 6 (move 78) - 2021-12-04_014044.jpg

By the 78th move, the Challenger is already in an awkward situation, but he is not lost yet. The Champion is currently performing the first phase of the stone squeezing operation by replacing one Rook for a Bishop and two pawns.

До 78. потеза изазивач је већ у непријатној ситуацији, али још није изгубљен. шампион у овом тренутку изводи прву фазу операције цеђења суве дреновине заменом једног топа за ловца и два пешака.


79. Rxf5 Qd3 80. Rxf7+ Kxf7 81. Rb7+ Kg6 82. Rxa7 Qd5

Game 6 (Move 82) - 2021-12-04_015052.jpg

From the 82nd to the 110th move, there was a great operation to prepare the advance of Eric the pawn, who is eager to become Queen Eileen. When this transgender was pushed forward, the ‘rule of 50 moves’ was avoided, and Challenger could sense that there won’t be a peaceful dinner after this game.

Од 82. до 110. потеза трајала је велика операција припреме покретања пешака Ерика који жарко жели да постане Краљица Ејлин. кад је овај транџа покренут, избегнуто је ‘правило 50 потеза’, изазивач је могао да наслути како нема ништа од мирне вечере после ове партије.


83. Ra6+ Kh7 84. Ra1 Kg6 85. Nd4 Qb7 86. Ra2 Qh1 87. Ra6+ Kf7 88. Nf3 Qb1 89. Rd6 Kg7 90. Rd5 Qa2+ 91. Rd2 Qb1 92. Re2 Qb6 93. Rc2 Qb1 94. Nd4 Qh1 95. Rc7+ Kf6 96. Rc6+ Kf7 97. Nf3 Qb1 98. Ng5+ Kg7 99. Ne6+ Kf7 100. Nd4 Qh1 101. Rc7+ Kf6 102. Nf3 Qb1 103. Rd7 Qb2+ 104. Rd2 Qb1 105. Ng1 Qb4 106. Rd1 Qb3 107. Rd6+ Kg7 108. Rd4 Qb2+ 109. Ne2 Qb1 110. e4

Game 6 (move 110) - 2021-12-04_015602.jpg

The black Queen tried about twenty more moves to stop the white invaders, but in the 133rd move, Challenger finally lost his focus…

Црна дама покушавала је још двадесетак потеза да заустави беле освајаче, али је у 133. потезу изазивачу концентрација најзад попустила…


110… Qh1 111. Rd7+ Kg8 112. Rd4 Qh2+ 113. Ke3 h4 114. gxh4 Qh3+ 115. Kd2 Qxh4 116. Rd3 Kf8 117. Rf3 Qd8+ 118. Ke3 Qa5 119. Kf2 Qa7+ 120. Re3 Qd7 121. Ng3 Qd2+ 122. Kf3 Qd1+ 123. Re2 Qb3+ 124. Kg2 Qb7 125. Rd2 Qb3 126. Rd5 Ke7 127. Re5+ Kf7 128. Rf5+ Ke8 129. e5 Qa2+ 130. Kh3 Qe6 131. Kh4 Qh6+ 132. Nh5 Qh7 133. e6 Qg6??

Game 6 (move 133) - 2021-12-04_021022.jpg

Just a few moves after this blunder, the challenger resigned and finally went to dinner.

Само неколико потеза после ове брљотине, изазивач је обуставио отпор и најзад отишао на вечеру.


134. Rf7 Kd8 135. f5 Qg1 136. Ng7 1-0

If all this was too long and too boring for you, you may be more interested in Levi Rozman’s (GothamChess on YouTube) bit messy and slightly hysterical analysis:

Ако вам је све ово било предугачко и предосадно, можда ће вам бити занимљивија разбарушена и благо хистерина анализа Левија Розмана (GothamChess на јутјубу):


Duration / Трајање: 34:59


If that's too long for you, here’s David Howell with the shortest description:

Ако вам је и то предуго, ево Дејвида Хаувела с најкраћим описом:


Duration / Трајање: 3:17


And there is your chess history… If you haven’t already fallen asleep. But there is one good thing in everything…

Now the challenger will have to wake you up with fireworks!И ето вам шаховске историје… ко још није заспао. Али има у свему томе једна добра ствар…

Сад ће изазивач морати да вас буди ватрометом!* * *

Related texts / Повезани текстови:

FIDE WCC Boredom (First five games) [eng/срп] Шампионска ФИДЕ досада (првих пет партија)

Little Russian Girl Playing Chess [eng/срп] Руска девојчица која игра шах

Hive Chess Tournaments Scoring & Reward System [eng/срп] Систем бодовања и награђивања на шаховским Хајв турнирима

Reverse Stafford as an Excuse [eng/срп] Обрнути Стафорд као изговор

Geri’s Game [eng/срп] Геријева партија

Chess Set design: Dubrovnik Set (Part V) [eng/срп] Дизајн шаховских фигура: Дубровник гарнитура (део пети)

Winning at the End of Times? [eng/срп] Победа у последња времена?

Of Toxic Politics and Chess Disaster [eng/срп] О токсичној политици и шаховској пропасти

BITCOIN: FTX Crypto Cup Finals – A Fistful of Satoshies [eng/срп] БИТКОИН: Финале ФТХ Крипто Купа – За шаку сатошија!

BITCOIN: FTX Crypto Cup Semifinals – A Mosquito Attack! [eng/срп] БИТКОИН: Полуфинале ФТХ Крипто Купа – Комарац напад!

BITCOIN: FTX Crypto Cup – Quarterfinals [eng/срп] БИТКОИН: ФТХ Крипто Куп – Четвртфинале

BITCOIN: FTX Crypto Cup – Caruana Wins Prelims [eng/срп] БИТКОИН: ФТХ Крипто Куп - Каруана осваја квалификације

Mortimer’s Trap [eng/срп] Мортимерова клопка

Chess – A Memory Game

BITCOIN: FTX Crypto Cup – The Strongest Chess Tournament in the World! [eng/срп] БИТКОИН: FTX Крипто Куп – Најјачи шаховски турнир на свету!

Dragon Blunder! [eng/срп] Змајски превид!

Sicilian Wall Headbanger! [eng/срп] Главом кроз сицилијански зид!

It’s Over! (FIDE Candidates 2020-21 - Round 13)

Deconstructing Fabiano (FIDE Candidates 2020-21 - Round 12)

Anishiative! (FIDE Candidates 2020-21 - Rounds 11–12)

Bringing Down the Najdorf! (FIDE Candidates 2020-21 - Rounds 8–10)

FIDE Candidates tournament 2020… in 2021!

Gambit of Othello, the Moore of Venice!

Chess Set design: Lardy Set (Part IV) [eng/срп] Дизајн шаховских фигура: Лардијева гарнитура (део четврти)

Chess Set design: Staunton standard variations (Part III) [eng/срп] Дизајн шаховских фигура: Варијације Стаунтон стандарда (део трећи)

Chess Set design: Staunton Standard (Part II) [eng/срп] Дизајн шаховских фигура: Стаунтон стандард (део други)

Chess Set design: Medieval Age (Part I) [eng/срп] Дизајн шаховских фигура: Средњи век (део први)HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp0
0
0.000
16 comments
avatar

pixresteemer_incognito_angel_mini.png
Bang, I did it again... I just rehived your post!
Week 83 of my contest just started...you can now check the winners of the previous week!
!PIZZA
6

0
0
0.000
avatar

The game was long AF... but the best game thus far. I thought Nepo had it with the potential bishop to B2 threat but it was definitely difficult to spot and a risky move. Amazing that Magnus came back to take the victory!

0
0
0.000
avatar

It really pained me o, I really wanted Nepo to win . But now the championship should be over now! Carlsen will just draw his way to the final match.

0
0
0.000
avatar

He is the best in the world and l never had any doubt that he will squeeze a win in the long run.

0
0
0.000
avatar

Nepo is theoretically very, very well prepared, but psychologically he is still far behind Magnus. Thank you very much for your support, @v4vapid.

0
0
0.000
avatar

Agreed, Magnus is mentally stronger no doubt. I think the commentators were correct that Nepo rushed some critical moves that might have cost him the advantage. Great game, I'd love to see Alireza go head-to-head with Magnus, He's one player that I think could challenge Carlsen for the title in the next few years.

0
0
0.000
avatar

Absolutely. The man who can do this to Carlsen…

…can certainly be a World Champion one day 😁

0
0
0.000
avatar

Good to see Magnus prove it once again. That's what being a genus is about.

I just joined Hive and l have been making friend here. I will be following you

0
0
0.000
avatar

This ending was really hard for Nepo to play! Computers say its could be drawn but it was very difficult for him, I feel for him. @lighteye do you think there might be any other decisive game?

Now the challenger will have to wake you up with fireworks!

Hehehehe Russian Magic maybe! let's see!

0
0
0.000
avatar

do you think there might be any other decisive game?

Of course there will be! :)))

0
0
0.000
avatar

I watch the game most of the time on chess24 and l must say it was a long battle for both players. Finally, Magnus comes out victorious and many draws. I love the way you analyse this game.

0
0
0.000
avatar

¡Enhorabuena!


Has recibido el voto de PROYECTO CHESS BROTHERS

✅ Has hecho un trabajo de calidad, por lo cual tu publicación ha sido valorada y ha recibido el apoyo de parte de CHESS BROTHERS ♔ 💪


♟ Te invitamos a usar nuestra etiqueta #chessbrothers y a que aprendas más sobre nosotros.

♟♟ También puedes contactarnos en nuestro servidor de Discord y promocionar allí tus publicaciones.

♟♟♟ Considera unirte a nuestro trail de curación para que trabajemos en equipo y recibas recompensas automáticamente.

♞♟ Echa un vistazo a nuestra cuenta @chessbrotherspro para que te informes sobre el proceso de curación llevado a diario por nuestro equipo.


Cordialmente

El equipo de CHESS BROTHERS

0
0
0.000
avatar

It's an unlucky number! It was disheartening to see Nepo lose after that long fight.

0
0
0.000
avatar

It's an unlucky number!

That depends on which side of the board you are, @eniolw. Magnus wouldn’t agree with you 😁

0
0
0.000