Słońca niewiele ale ciepły poniedziałek - My Actifit Report Card: March 20 2023

Not much sun but a warm Monday

On the route of my wanderings, where I most often meet titmouse, a new personage appeared.

Na trasie moich wędrówek, gdzie najczęściej spotykam sikorki, pojawiła się nowa osobistość.

This one is probably a common moorhen. This bird feeds mainly in the vicinity of water reservoirs, which is why she chose a very safe place, namely a pond sheltered by wild rose bushes.

Ta prawdopodobnie kokoszka zwyczajna. Ptak ten żeruje głównie w okolicach zbiorników wodnych, dlatego też upatrzyła sobie bardzo bezpieczne miejsce, a mianowicie oczko wodne osłonięte krzakami dzikich róż.

And by the Morocco pond, life is slowly waking up from its winter lethargy. It's the end of winter, there's no doubt about it.

A nad stawem Maroko życie powoli budzi się z zimowego letargu. To już koniec zimy, nie ma najmniejszych wątpliwości.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


20/03/2023
2512
Walking0
0
0.000
0 comments