Inwazja niedzielnych tarzanów - obłęd - My Actifit Report Card: March 22 2023

Invasion of Sunday Tarzans - madness

First, there were children, teenagers, but more children at the pond. One of the individuals undressed and jumped into the icy water without any preparation.

Najpierw pojawiły się nad stawem dzieci, młodzież, ale bardziej dzieci. Jeden z osobników rozebrał się i wskoczył do lodowatej wody bez żadnego przygotowania.

You did all sorts of strange things when you were young, but something else is driving them now. Popularity, Media.

Różne dziwne rzeczy robiło się w młodości, ale nimi kieruje już zupełnie coś innego. Popularność, Medialność.

The other, smarter friend was making videos and taking pictures. Wiser because he didn't jump into the icy water.

Drugi, mądrzejszy kolega kręcił filmy i robił zdjęcia. Mądrzejszy bo nie wskoczył do lodowatej wody.

But a moment later a mature man appeared, intelligent, I assume, because he had a gray beard and glasses. He drank a beer, jumped into the water with a mysterious card, presented it in front of the phone set on the platform and stayed in this cold water for about 5 minutes. This is what I saw today 😊

Ale chwilę po nich pojawił się dojrzały mężczyzna, zakładam, że inteligentny, bo miał siwą brodę i okulary. Wypił piwo, wskoczył do wody z tajemniczą kartką, zaprezentował ją przed ustawionym na podeście telefonem i tak sobie tkwił w tej zimnej wodzie około 5 minut. To takie coś dzisiaj widziałem 😊

And besides, a beautiful spring, moderately warm that I even took off my hat.

A poza tym piękna wiosna, umiarkowanie ciepło, że nawet zdjąłem czapkę.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


22/03/2023
2565
Walking0
0
0.000
0 comments