Wybory parlamentarne za pasem, a tu takie klocki 😉 - My Actifit Report Card: May 20 2023

Parliamentary elections are behind the belt, and here are such blocks 😉

Today's walk around the pond was a surprise for me. Although I stay here often, this freak is the first time I see it with my eyes.

Dzisiejszy spacer wokół stawu był dla mnie zaskoczeniem. Choć przebywam tu często, tego dziwoląga pierwszy raz widzę na oczy.

Of course, the first association was political, that it is a box of complaints, complaints and wishes 😁, and in fact it is a container for food for animals during the winter. Great initiative! As it turns out, the initiator is ZZM, i.e. the Municipal Green Plant. This surprised me a bit, because I was expecting some kind of ornithological society or something. But to the point. Since they have already taken care of feeding birds, maybe they will also clean up after birds, for example pigeons leaving droppings on benches, balconies, etc.

Oczywiście pierwsze skojarzenie było polityczne, że to taka skrzynka skarg, zażaleń i życzeń 😁, a tak na prawdę to pojemnik na jedzenie dla zwierząt w okresie zimowym. Świetna inicjatywa! Jak się okazuje inicjatorem jest ZZM, czyli Zakład Zieleni Miejskiej. Trochę mnie to zaskoczyło, bo spodziewałem się jakiegoś towarzystwa ornitologicznego czy czegoś w ten deseń. No ale do rzeczy. Skoro zajęli się już dokarmianiem ptaków, to może zajmą się również sprzątaniem po ptakach, na przykład gołębiach zostawiających odchody na ławkach, balkonach etc.

The operation of the device is quite simple, and probably clear from the photo. We put our hand under it, turn the knob and karma falls out. I haven't checked if the food is of good quality, but if it is, it's definitely gone in this container - you know what I'm talking about.

Obsługa urządzenia dość prosta, i chyba czytelna ze zdjęcia. Podkładamy rękę, przekręcamy gałkę i wypada karma. Nie sprawdzałem czy karma jest dobrej jakości, ale jak jest, to na pewno już jej w tym pojemniku nie ma - wiecie o czym mówię.

Kayakers and rowers in multi-person boats also took to the water. Spring, time for more intensive training.

Na wodę wypłynęli też kajakarze, wioślarze w wieloosobowych łódkach. Wiosna, czas na intensywniejszy trening.

And I'm going there tomorrow. I have reservations for an hour flight in the simulator as a pilot. I'm already excited, it's going to be interesting. www.https://simpoint737.pl/*

A jutro wybieram się tam. Mam rezerwacje na godzinny lot w symulatorze jako pilot. Już jestem podekscytowany, będzie ciekawie. www.https://simpoint737.pl/*


foto: www.https://simpoint737.pl/This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


20/05/2023
5198
Walking0
0
0.000
1 comments
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

As your total AFIT balance across chains is below 5,000 tokens, you are still not eligible for AFIT rewards. You can buy some AFIT tokens on hive-engine, pancakeswap, digifinex or dex-trade.
You received rewards as 0.89% upvote via @actifit account.


AFIT rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.Actifit shared its growth plans for 2023 with focus on hive services and integrations. Please vote now for our DHF proposal in support:
Vote on peakd
Vote on ecency
Vote on Hive wallet
Vote via hivesigner

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Follow us on Twitter | Join us on Telegram
Download on playstore | Download on app store

Knowledge base:
FAQs | Whitepaper
How to signup | Maximize your rewards
Complete Actifit Tutorial
rulersig2.jpg
Actifit supports cross-chain decentralization. Support our efforts below by voting for:

0
0
0.000