Pierwszy kontakt z tenisem // First contact with tennis [PL/ENG]

Mieszkam już od 6 lat tuż obok kortu tenisowego. Uprawiałem przeróżne sporty, a niektóre nawet na powiedzmy półprofesjonalnym poziomie. Biegałem długie dystanse, grałem w piłkę nożną i regularnie uczęszczam na siłownię, lecz dopiero teraz postanowiłem chwycić za rakietę. Jak było?

I have been living right next to a tennis court for 6 years now. I've played a variety of sports, and some even at a let's say semi-professional level. I've run long distances, played soccer and regularly attend the gym, but only now have I decided to grab a racquet. What was it like?

sad.jpg

Przede wszystkim umówiłem się na lekcję z trenerem, bo nigdy rakiety w ręku nie miałem. Pokazał mi podstawowe uderzenia w postaci forehandu i backhendu, a potem rzucał mi piłki do odbicia. Co ciekawe w teorii backhand jest trudniejszy, lecz mi przyszedł znacznie łatwiej niż forehand. Oczywiście żadne z zagrań nie było perfekcyjnie, choć niektóre bardzo dobre. Najważniejsze, że najczęściej trafiałem w piłkę i udawało się ją przebić przez siatkę.

First of all, I arranged a lesson with a coach, because I never had a racquet in my hand. He showed me the basic strokes in the form of forehand and backhand, and then threw me balls to bounce. Interestingly, the backhand is more difficult in theory, but it came much easier to me than the forhand. Of course, none of the plays were perfect, although some were very good. The main thing was that I mostly hit the ball and managed to get it through the net.

Problemy pojawiły się przy próbie trafienia w określony punkt kortu. Wszystko tkwi w prawidłowym momencie uderzenia i odpowiednim kącie wymachu. I tak wiele forehandów skręcało mocno w lewo, prosto w krzaki. Ponadto wszystkie okoliczne meszki zleciały się w moim kierunku (zawsze atakowały żonę), nie wiem dlaczego wreszcie to moja krew stała się dla nich bardziej atrakcyjna. Teraz mam wielkie bąble na rękach i nogach. Posmarowałem się maścią i aloesem wypiłem elektrolity i słabo pomaga. Ale...

Problems arose when trying to hit a certain point on the court. It's all about the correct moment of impact and the right angle of swing. And so many forhands turned hard to the left, straight into the bushes. In addition, all the surrounding mosquitoes flew in my direction (they always attacked my wife), I do not know why finally it was my blood that became more attractive to them. Now I have big blisters on my arms and legs. I smeared ointment and aloe vera drank electrolytes and it helps weakly. But...

Warto było! To naprawdę najprzyjemniejszy sport, jaki miałem przyjemność uprawiać. Ponadto to idealny sposób na aktywny relaks. Na boisku obok rozgrywany był mecz piłkarski, gdzie wulgaryzmy latały na prawo i lewo, co dobrze znam sprzed lat. Tutaj można poczuć się mega spokojnie, odbijając sobie piłeczki. I każde odbicie sprawia masę frajdy, a gdy uda się piłkę prawidłowo trafić satysfakcja jest olbrzymia. W dodatku zegarek wskazał 439 kcal spalonych kalorii przez godzinę treningu. Każdemu zdecydowanie polecam!

It was worth it! It's really the most enjoyable sport I've had the pleasure of doing. In addition, it is an ideal way to actively relax. On the field next door a football match was being played, where vulgarities flew right and left, which I know well from years ago. Here you can feel mega calm, bouncing balls to yourself. And each bounce is a ton of fun, and when you manage to hit the ball correctly, satisfaction is huge. In addition, the watch indicated 439 kcal burned calories for an hour of training. I definitely recommend it to everyone!

22143.jpg0
0
0.000
0 comments