You are viewing a single comment's thread from:

RE: My Actifit Report Card: September 23 2019

in #actifit2 years ago

Kinh quá nha! Kiểu này sau này thành vận động viên quá. :)
Rất tiếc là ghé thăm bài của em muộn quá nhé! :)

Sort:  

Cái chạy vẫn chưa chuẩn lắm ạ . Đi xe nó vẫn tăng 1 ít anh ạ

Posted using Partiko Android

Mà thỉnh thoảng đăng mấy cái ảnh lên đi chứ, ở trên này VN lặn hết rồi. Buồn muốn chết! khakha

Ok anh nhưng chẳng ai vô bình luận ý ạ

Posted using Partiko Android

Viết cái gì thu hút chú ý thì sẽ có comment thôi :)