મેસ્સીએ બાર્સેલોના સાથે છેડો ફાડ્યો

in Sports Talk Social3 months ago

આર્જેન્ટિનાના સ્ટાર ફુટબોલર લિયોનેલ મેસ્સીનો બાર્સેલોના સાથે 30 જૂને કોન્ટ્રાક્ટ પૂરો થઈ ગયો છે. હવે મેસ્સીના આગળ શું પ્લાન હશે એ અંગે કોઇને માહિતી મળી નથી. અત્યારે કોન્ટ્રાક્ટ અંગે ક્લબ અને મેસ્સી વચ્ચે ચર્ચા-વિચારણા ચાલી રહી છે. મહત્ત્વની વાત એ છે કે 2019-20માં મેસ્સીએ ક્લબથી અલગ થવની વાત કરી હતી, એવામાં ફુટબોલ ફેન્સ પણ એજ વિચારમાં છે કે શું મેસ્સી ફરીથી કોન્ટ્રાક્ટ સાઇન કરશે કે પછી અન્ય ક્લબ સાથે જોડાશે?

messi-ronaldo-neymar-1024x683.jpg

2019-20 પછી ક્લબનું વાતાવરણ પણ બદલાઈ ગયું છે. ટીમને ચેમ્પિયન્સ લીગમાં બાયર્ન મ્યૂનિખના હાથે ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં 8-2થી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આ બાર્સેલોનાના ઇતિહાસમાં ક્લબ અને મેસ્સીની સૌથી મોટી હાર હતી. ત્યારપછી ટીમને નવો કોટ અને નવો પ્રેસિડેન્ટ પણ મળી ગયો છે. મેસ્સી સાથે વિવાદોમાં સપડાયેલા જોસેપ બાર્ટોમ્યૂને કાઢી મુકાયો છે.

download.jpg

Sort:  

Congratulations @manojtivari! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 1000 upvotes.
Your next target is to reach 1250 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Day - July 1st 2021 - Hive Power Delegation