Be fit Or be Dead #16.2020 - 07.04

in hive-134382 •  2 months ago  (edited)

ENG/PL

Finally the real spring came - 20 degrees Celsius.

Together with the cat Aleksander we watched the nature awake.

Wreszcie przyszła prawdziwa wiosna - 20 stopni w plusie :) Wraz z kotem Aleksandrem obserwowaliśmy budzącą się do życia przyrodę.1a.jpg


1b.jpg


Sunday was past away for regeneration,

so full of new strength I started workout.
To start - Tabata.
Compared to Friday, I did much better this time. This can be seen both by the amount of calories burned - 465 in half an hour, and the time spent in big effort - a total of 79%. Remember that the blue and green (and orange) bar graphs are great.

Niedziela minęła na regeneracji, więc pełen nowych sił przystąpiłem do treningu.
Na początek Tabata.
W porównaniu do Piątku, tym razem poszło mi znacznie lepiej. Widać to zarówno po ilości spalonych kalorii - 465 w czasie pół godziny, jak i po czasie spędzonym w dużym wysiłku - w sumie 79%.
Pamiętajcie, że niebieski i zielony (i pomarańczowy) wykres słupkowy są super.1c.jpg


2.jpg


As I wrote in this post -link-

Tabata is an interval training. The heart rate graph shows perfectly what the intervals look like - I made 6 sets with 1 minute breaks.

Jak już pisałem w tym poście link - Tabata to trening interwałowy. Wykres pracy serca doskonale pokazuje jak wyglądają interwały - wykonałem 6 serii, z 1 minutowymi przerwami.3.jpg


After the interval training, I had a few minutes break to calm my heart rate.

At that time I moved to a elliptical cross trainer. In the previous weeks, after the warm-up, I set the workout time on the elliptical cross trainer per hour. This time, however, I was tired enough that I chose the shorter option - 30 minutes. I set the load level to 5, and I chose the program to work at a high heart rate from start to finish.

Po zakończonym treningu interwałowym miałem kilka minut przerwy, by uspokoić tętno. W tym czasie przeniosłem się na orbitrek.
W poprzednich tygodniach, po rozgrzewce, ustawiałem czas treningu na orbitreku na godzinę. Tym razem jednak byłem już na tyle zmęczony, że wybrałem krótszą opcję - 30 minut. Poziom obciążenia ustawiłem na 5, a program wybrałem taki, bym od początku do końca pracował na wysokim tętnie.4a.jpg


4b.jpg


After 30 minutes, I had another 448 calories burned.

I did not idle on the elliptical cross trainer - I spent 97% of my training time (29 minutes) in a high heart rate range.

Po 30 minutach miałem spalone kolejne 448 kalorii. Na orbitreku też nie próżnowałem - 97% czasu treningu (29 minut) spędziłem w wysokim zakresie tętna.4c.jpg


5.jpg


6.jpg


To sum up -

during one hour of workout I burned almost 1k calories (exactly 913). In the earlier weeks, I needed an hour and a half to achieve this result.
Today, another workout. I am curious myself how it will go, because after yesterday's effort I am a bit sore.

Podsumowując:
podczas godzinnego treningu spaliłem prawie 1000 kalorii (dokładnie 913). We wcześniejszych tygodniach, na osiągnięcie takiego wyniku potrzebowałem półtorej godziny.
Dziś kolejny trening.
Sam jestem ciekaw jak mi pójdzie, gdyż po wczorajszym wysiłku jestem nieco obolały.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Olie is counting bugs! :D

He lies and thinks - eat this ladybug or not eat ... ;)

  ·  2 months ago (edited)

Oh the though decisions in life...