You are viewing a single comment's thread from:

RE: Basics - Silicone Cupping (Bulgarian)

in Bulgaria5 months ago

Много интересно! Сигурна съм, че е полезно!Дано навиците на хората се променят, и все повече започнат да използват тези методи.