You are viewing a single comment's thread from:

RE: Fatass Journal... 2021#019, czyli szybki marsz z kijkami

in Actifit3 months ago

Bardzo ładny wynik. Trzebaby rozruszać i zachęcić towarzystwo do ruchu i zabawy. 🙂

Dawać !BEER 😂