Around The World with ACTIFIT: Challenge #8 - Evaluation (vyhodnocení)

in hive-193552 •  2 months ago  (edited)

awa.png

Saturday's daily announcement for Actifit has been combined with competition evaluation for several times. No dramatic increase of competitors took place again. If I had to evaluate exactly according to the rules, the eighth round of the competition would have no participant.

If I do not

 • failure to comply with the rule to insert a link to the daily report under the competition announcement
 • Use the #aroundworld tag on more than two reports from a single user
 • no or unwritten photo (country and place)

two Actifit users met.
Long-term and persistent @ sniki003 again sent reports almost every day. Sniki is involved in shopping and assisting the elderly in Smederevo.

The other participant is @ ronnie10. He is a complete newbie who started using Actifit last week. Unfortunately, I do not know from which corner of the world comes and so I can not make a record on my map of "visiting" a new place. Ronnie! Next time it takes a photo and the name of the place where you took it.

Without large ovations, I allocate rewards as follows:
@ sniki003 receives 50 AFIT
and
@ ronnie10 receives 30 AFIT
(ronnie, why does actifit.io write that there is no account?)

Congratulations to both.

It's strange, but I feel that the rules are here to keep breaking. Therefore, we will repeat them.

RULES:

 • Use the #aroundworld tag in the daily report for actifit
 • insert a link to the report in the comments below this article
 • Daily reporting with a minimum of 10,000 steps
 • a maximum of two links per user
 • maximum total balance of 9,500 AFIT tokens
 • The daily report must include a snapshot of your neighborhood or location

and

Rewards:

 • first place 50 AFIT
 • second place 30 AFIT
 • third place 20 AFIT

Now you know how to proceed to the contest, so go up contest :-)

plast2.png

Sobotní denní hlášení pro Actifit již po několikáté kombinuji s vyhodnocením soutěže. Žádný dramatický nárůst soutěžících se opět nekonal. Pokud bych měl hodnotit přesně podle pravidel, nemělo by osmé kolo soutěže žádného účastníka.

Pominu-li

 • nedodržení pravidla vložit pod vyhlášení kola soutěže link na denní hlášení
 • použití tagu #aroundworld na více jak dvou hlášeních od jednoho uživatele
 • žádná, nebo nepopsaná fotka (stát a místo)

sešli se dva uživatelé aplikace Actifit.
Dlouhodobý a vytrvalý @sniki003 opět poslal skoro za každý den hlášení. Sniki se angažuje jako pomocník při nákupech a pomoci pro starší občany v jeho městě Smederevo.

Druhý účastník je @ronnie10. Je úplný nováček, který začal aplikaci Actifit používat minulý týden. Bohužel, netuším z jakého koutu světa pochází a tak si zatím nemohu udělat na svou mapu záznam o „navštívení“ nového místa. Ronnie! Příště to chce fotografii a název místa, kde jsi ji pořídil.

Bez velkých ovací přiděluji odměny takto:
@sniki003 obdrží 50 AFIT
a
@ronnie10 obdrží 30 AFIT
(ronnie, proč mi actifit.io píše, že neexistuje tvůj účet?)

Oběma gratuluji.

Je to zvláštní, ale mám pocit, že pravidla jsou tady od toho, aby se neustále porušovala. Proto si je zopakujeme.

PRAVIDLA:

 • v denním hlášení pro actifit použít značku #aroundworld
 • vložit odkaz na hlášení do komentářů pod tento článek
 • denní hlášení s minimálně 10 000 kroků
 • maximálně dva odkazy od jednoho uživatele
 • maximální celkový zůstatek 9 500 AFIT tokenů
 • denní hlášení musí obsahovat snímek okolí vašeho bydliště nebo místa vaší aktivity

a

Odměny:

 • první místo 50 AFIT
 • druhé místo 30 AFIT
 • třetí místo 20 AFIT

Teď už víte, jak máte při přihlášení do soutěže postupovat, tak vzhůru do soutěžení :-)

awa1.png
Challenge for novice actifiters / Soutěž pro nováčky s actifitem

Má dnešní aktivita je stejná jako posledních několik dní. Procházky se psy a nějaké domácí práce.
My activity today is the same as the last few days. Walking with dogs and some housework.

21221
Daily Activity, House Chores, Walking

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 264.475 AFIT tokens for your effort in reaching 21221 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 4.97% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:

Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
+ 5 % AFIT
Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Friend Boost - L3
+ 15 % AFIT
+ 10 % AFIT
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Boosts increased your AFIT earnings by 190.6850 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

 • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
 • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Teď asi nebude jednoduché dostat na Hive nějaké nováčky, chtělo by to nějakou čerstvou domácí krev :)

Jde o nové uživatele actifitu a to mohou být i "staří" uživatele steemitu přestěhovaní do úlu :-)
Nalákat někoho na pohyb bude dost těžké, když skoro všichni musí sedět doma.

;-)