You are viewing a single comment's thread from:

RE: Fatass Journal... #768, czyli ...na rybach

in Actifit4 months ago

Gdy świeci słońce, wszędzie jest ładnie :-)
!BEER
używając #aroundworld