You are viewing a single comment's thread from:

RE: Fatass Journal... #786, czyli leniwa niedziela

in Actifit3 months ago

Czasami nie chcesz robić dodatkowego kroku :-)
!BEER
używając #aroundworld