You are viewing a single comment's thread from:

RE: My Actifit Report Card: January 19 2021

in Actifit4 months ago

Szkoda, że ​​architekci nie wybierają podobnego wyglądu budynków ze starymi budynkami. To nie tylko problem Katowic. Nie jesteśmy w tym lepsi w Czechach.
!BEER
używając #aroundworld

Sort:  

Architect zrobi to na co mu pozwolą przepisy lokalne.

A urzędnik pozwoli na to, co ktoś mu zapłaci