My Actifit Report Card: February 21 2020

in Actifit8 months ago

Wczoraj zapomniałem wrzucić raport z Actifit, a miałem zrobić to zaraz po poprzednim. Wczoraj na szczęście było mniej pracy i człowiek wracał mniej styrany do domu. Tak mnie mięśnie nie napier... bolały jak zwykle. Nawet NAPISAŁEM na @bartheek2 "artykuł" z "poradnikiem" jak przejść tryb Czwarty Ocalały dla remake'u Residenta Evila XD 2.

15609
Walking, Weight Lifting, Yard Work

Sort:  

Congratulations @fijke! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 700 upvotes. Your next target is to reach 800 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!