My Actifit Report Card: February 28 2020

in Actifit8 months ago

Ładny okrągły wynik 21333. A mi się trafiło. :)

Dzień standardowy jak codzień. Nie ma co opowiadać. :D

21334
Walking, Weight Lifting, Yard Work

Sort:  

GRATULACJE! Twój post został wylosowany w dzisiejszym raporcie Codziennika i w najbliższą niedzielę otrzymasz część puli tokenów Sports!
Liczę na Twoją dalszą aktywność na tagach #polish i #sportstalk. Powodzenia w następnym losowaniu😉 !DERANGED
@tipu curate

Otrzymujesz również płynne środki @codziennika z posta sprzed tygodnia.

Upvoted 👌 (Mana: 0/3 - need recharge?)

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 47.8748 AFIT tokens for your effort in reaching 21334 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 0.56% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:

Friend Boost - L1
+ 10 % AFIT
Thanks to your friend @sk1920
Boosts increased your AFIT earnings by 4.3523 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Congratulations @fijke! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 1000 upvotes. Your next target is to reach 1250 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!