My Actifit Report Card: April 7 2020

in hive-193552 •  2 months ago  (edited)

Tuesday. Today off. Morning pick up things in town and shopping. After lunch I went to Pilsen. First to Božkov, where I made a circle around this neighborhood. Then transfer by hybrid trolleybus to the village Letkov, where I passed the picturesque part of Podlesi. Then walk to Tymákov, along the highway and around Janda's rock with a pond and a well. Through the forest and across the footbridge through the highway to Kyšice. Here I went through the whole village. I waited a long time for the bus back. With late dinner he saved my kebab. Photos: Božkov - historical building with a gate at the square - now baking bread on coal, Letkov - blooming cherries, Kyšice - sunset.

Úterý. Dnes volno. Ráno vyzvednutí věcí ve městě a nákupy. Po obědě jsem vyrazil za Plzeň. Nejprve do Božkova, kde jsem udělal kolečko kolem této čtvrti. Pak přesun hybridním trolejbusem do obce Letkov, kde jsem prošel malebnou část V Podlesí. Pak pěšky směr Tymákov, podél dálnice a okolo Jandovy skály s jezírkem a studánkou. Lesem dále a přes lávku přes dálniční přivaděč do obce Kyšice. Zde jsem si prošel celou obec. Na bus zpět jsem čekal dlouho. S pozdní večeří mi zachránil kebab.
Fotky: Božkov - historický objekt s bránou u návsi - nyní pečení chleba na uhlí, Letkov - rozkvetlé třešně, Kyšice - západ slunce.26292
Daily Activity, Shopping, Walking

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 60.025 AFIT tokens for your effort in reaching 26292 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 1.05% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:


Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

  ·  2 months ago (edited)

Pěkná procházka. To vypadá taky na sakury, třešně japonské. Je zajímavé, že nemají prakticky žádné plody. To ty naše, kvetoucí bíle, jsou lepší ;)

JJ. Děkuji. To je pravda, to jsem si nevšiml. :-)

;-)