You are viewing a single comment's thread from:

RE: My Actifit Report Card: May 6 2020

in Actifit7 months ago

Спорта винаги е добре :)
Помага за разсейване :)

Sort:  

О, да спорта е супер! Днес май пак ще играем.

И мен ми се разхожда поне интернета трябва да ида да платя..
Ама много духа тука