You are viewing a single comment's thread from:

RE: My Actifit Report Card: February 24 2021

in Actifit3 months ago

На интересни места си обикалята. Очаквам скоро пак да имам време и аз да направя някоя разходка с моето момче

Sort:  

Трябва си време сред природата ;)

Така е