You are viewing a single comment's thread from:

RE: My Actifit Report Card: January 19 2021

in Actifit4 months ago

Architect zrobi to na co mu pozwolą przepisy lokalne.

Sort:  

A urzędnik pozwoli na to, co ktoś mu zapłaci