Myší po mapě - Pohoří na Šumavě

in Actifitlast month (edited)

Do you know finger travel on the map? Probably yes. How about changing it a little bit. Travel with the mouse on the map?
You also know the saying, "You mean and the employer changes." You may have known him firsthand. That's what happened. From the original group ride on motorcycles, I was eventually left alone. What about the Saturday started? I opened mapy.cz and had one of the southernmost corners of our republic displayed. What's in there? The ruin of the church? It looks interesting.
After a short check of the weather to see if it was going to rain, I set off. As a true traveler, the first stop was at the gas station, where I refueled full. Thanks to several photos, you can come with me.
You can view the route I selected in the maps at this link.


Znáte cestování prstem po mapě? Asi ano. Co to takhle trošku pozměnit. Cestovat myší po mapě?
Znáte také to rčení: „Člověk míní a zaměstnavatel mění.“ Možná jste jej poznali na svou vlastní kůži. Tak se také stalo. Z původní skupinové vyjížďky na motorkách, jsem nakonec zůstal sám. Co s načatou sobotou? Otevřel jsem si mapy.cz a nechal si zobrazit jeden z nejjižnějších cípů naší republiky. Co to tam je? Ruina kostela? To vypadá zajímavě.
Po krátké kontrole počasí, zda-li nebude pršet jsem vyrazil. Jako správný cestovatel první zastávka byla na čerpací stanici, kde jsem natankoval plnou. Díky několika fotografiím můžete jet se mnou.
Mnou zvolenou trasu si můžete zobrazit v mapách na tomto odkazu.

Cestou jsem si všímal obecních znaků pro @bucipuci. Moc jich po cestě nebylo. První byl hned na začátku. Klenovice.
Along the way, I noticed municipal characters for @bucipuci. There weren't many of them on the way. The first was right at the beginning. Klenovice.
image.png

Další, ne moc čitelný a zároveň ještě s partnerským rakouským městem na můj objektiv čekal ve Veselí nad Lužnicí.
Another, not very legible and at the same time with a partner Austrian town was waiting for my lens in Veselí nad Lužnicí.

image.png

Ve Veselí je nádherná nádražní budova. Je až s podivem, jak dříve i tak účelové stavby, jako nádraží. Stavěli s takovým architektonickým citem.
There is a beautiful railway station building in Veselí. It is surprising, both earlier and purpose-built buildings, such as railway stations. They built with such an architectural feeling.

image.png

Další zastávka byla v Lomnici nad Lužnicí. Zde mi zapózovala jedna z krásných slečen.
The next stop was in Lomnice nad Lužnicí. Here one of the beautiful girls posed for me.

image.png

Lomnické náměstí
image.png

Třeboň, město rybářů a rybníkářství vůbec. Nevyfotit plastiku třeboňského kapra umístěnou na kruhovém objezdu, by znamenalo trestní body.
Třeboň, a city of fishermen and fish farming in general. Not taking a picture of a Třeboň carp sculpture placed at a roundabout would mean penalty points.

image.png

Jestli máte třeba neposlušnou dcerku a chcete ji dopřát slušného vychování a vzdělání. Dejte ji do kláštera. Jeden takový najdete Borovanech.
If you have a naughty daughter, for example, and you want to give her a decent upbringing and education. Put her in a convent. You can find one of them in Borovany.

image.png

Trhové Sviny. Další erb pro @bucipuci

image.png

Zde jsem chvilku bloudil a hledal čerpačku. Tušil jsem, že je poslední na mé cestě. Raději doplnit palivo, než potom tlačit. Našel jsem. 112 korun a 3,5 litru. Pěkná spotřeba :)
Here I wandered for a while looking for a pump. I suspected it was the last one on my journey. It is better to refuel than then push. I found. 112 crowns and 3.5 liters. Nice consumption :)
image.png

Panorama krajiny. Při zastávce, když jsem brejlil do mapy, jestli jedu tak kam chci.
Landscape panorama. At the stop, when I flipped the map, if I'm going where I want.

image.png

image.png

Zvláštní název obce / Special name of the village
image.png

Benešov nad Černou. Náměstí a opuštěná stavba na okraji.
Benešov nad Černou. Square and abandoned building on the outskirts.
image.png

image.png

Čím více se blížím k hraniční čáře, cesta se zužuje. Jsou místa, kde i při míjení se s osobním autem musím zastavit, abychom se vyhnuli.
The closer I get to the border, the narrower the road. There are places where I have to stop even when passing a car to avoid it.
image.png

image.png

image.png

Takových křížů je v této lokalitě mnoho. Zná někdo jejich význam?
There are many such crosses in this locality. Does anyone know their meaning?
image.png

Ještě kousek a už tam budeme / A little more and we'll be there
image.png

Jsme u cíle. Pohoří na Šumavě. Dnes již zaniklá obec. Jejíž začátky se datují roku 1758. 1791 byl zde postaven poutní kostel Panny Marie Dobré Rady. Roku 1890 zde žilo 1390 obyvatel. Bylo zde také mnoho živností jako obchod s chlebem, hodinářství, galanterie, hokynář, osm hostinců a další. Nejvíce se toto místo proslavilo podmalbou svatých obrázků pod sklo, které se potom rozváželo do celé Evropy.
Po druhé světové válce byla většina obyvatel, které byla německé národnosti, odsunuti. Po roce 1951 se obec stala součástí hraničního pásma. Na konci šedesátých let zde ještě trvale žilo 35 obyvatel a vedla sem i pravidelná autobusová linka z Trhových Svinů. Roku 1978 již zde trvale nikdo nežije a většina domů byla zbořena armádou.
Více podrobnějších informací najdete na WIKI.
Nyní se pojďme společně projít. Nejprve kousek po cestě směřující do rakouského Stadlbergu a potom se projdeme po cestě obcí až ke kostelu Panny Marie Dobré Rady.

We're at the finish line. Mountains in Šumava. Today the extinct village. Its beginnings date back to 1758. In 1791, a pilgrimage church of the Virgin Mary of the Good Council was built here. In 1890 there were 1390 inhabitants. There were also many trades such as a bread shop, watchmaking, haberdashery, grocer, eight inns and more. This place is most famous for underpainting holy pictures under glass, which was then distributed throughout Europe.
After World War II, most of the German population was displaced. After 1951, the village became part of the border zone. At the end of the 1960s, 35 inhabitants still lived here permanently, and a regular bus line from Trhové Sviny led here. In 1978, no one lived here permanently and most of the houses were demolished by the army.
More detailed information can be found at WIKI.
Now let's take a walk together. First, a short distance along the road to Stadlberg, Austria, and then we walk along the village road to the Church of Our Lady of the Good Council.

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

Na závěr, snímky skotačící vody v Pohořském potoce

image.png

image.png

Děkuji za pozornost. Mě teď čeká cesta domu. Jestli jsem vás inspiroval, kam se podívat, jedině dobře.
Thanks for your attention. The road home is waiting for me now. If I inspired you where to look, only fine.


FitBitLogo.png_This report was published via Actifit app ([Android](https://bit.ly/actifit-app) | [iOS](https://bit.ly/actifit-ios)). Check out the original version [here on actifit.io](https://actifit.io/@xlisto/actifit-xlisto-20210501t200218102z)_


6344
Daily Activity
Height
182.0 cm
Weight
97.0 kg
Body Fat
%
Waist
cm
Thighs
cm
Chest
cm
Sort:  

Občas tam jezdím náklaďákem do Pohorské Vsi. Legrace nastává, když se potkám s autobusem nebo "dřevařem". Jednou jsem couval asi 200m abychom se vyhli :-)
!BEER
za použití #aroundworld
!LUV1
za místní znaky :-)

Podobná myšlenka mi bleskla hlavou, že to vyhýbání tady bude boj o každý centimetr.
V zimě to tam musí být ještě větší adrenalin.

Na takových cestách se nenudíš :-)

Hi @xlisto, you were just shared some LUV thanks to @bucipuci. Holding 10 LUV in your wallet enables you to give up to 3 LUV per day, for free. See the LUV in your wallet at https://hive-engine.com or learn about LUV at https://peakd.com/@luvshares


Hey @xlisto, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.

Congratulations @xlisto! You received a personal badge!

You powered-up at least 50 HP on Hive Power Up Day! This entitles you to a level 2 badge
Participate in the next Power Up Day and try to power-up more HIVE to get a bigger Power-Bee.
May the Hive Power be with you!

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Day - May 1st 2021 - Hive Power Delegation
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!

Pěkný výlet. Neplánované akce jsou někdy nejlepší.
!BEER

To je pravda. Na impulsivní rozhodnutí jsou nejlepší vzpomínky.


Hey @xlisto, here is a little bit of BEER from @zirky for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 178.6005 AFIT tokens for your effort in reaching 6344 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 1.94% upvote via @actifit account.

The following boosts were applied to your post:
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
+ 5 % AFIT
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
Friend Boost - L3
+ 15 % AFIT
+ 10 % AFIT
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sports Drink - L1
+ 3 % SPORTS
Sports Drink - L2
+ 4.5 % SPORTS
Sports Drink - L3
+ 6 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Boosts increased your AFIT earnings by 126.7055 AFIT
Actifit rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Tak na motorku ( cestovní enduro ) docela pěkný cesty.Jinak příroda a památky super...

Viděl jsem fotky z cest, které jsi tu dával dříve. Nic pro mě, pro mě jen asfaltky :)
Asi už jsem zhýčkaný strejka :)

Zajímavá místa. Zaniklé obce a zříceniny kostelů mají zvláštní atmosféru. Klenovice znám, ale ty v okresu Plzeň-sever :)