You are viewing a single comment's thread from:

RE: My Actifit Report Card: June 21 2021

in Actifit3 months ago

Ten konec roku je vidět i na zastávkách. Děti jsou jak utržené z řetězu.

!BEER