You are viewing a single comment's thread from:

RE: My Actifit Report Card: June 7 2021

in Actifit3 months ago

Řidiči ve věku 50+, krom potvrzení od praktického doktora po dvou letech. Musí mít ještě každých 5 let vyšetření psychologa.

!BEER !LUV