[PL / ENG] Napięciowy ból głowy / Tension headache My Actifit Report Card: March 16 2023

avatar

Nie pamiętam już, co robiłam wczoraj, serio. Dziura w mózgu. Chyba trochę popracowałam, sądząc po ilości wysłanych maili. Byłam też na jakimś spacerze z Bomblem, bo na to wskazują zdjęcia.
Mniejsza z tym, albowiem ważniejsze jest, iż byłam u neurologa z moim bólem głowy, a on po obejrzeniu wyników rezonansu potwierdził, że tam raczej nic złego się nie dzieje. Po opisaniu moich dolegliwości stwierdził, że to typowy napięciowy ból głowy, który może być związany z przewlekłym stresem i stanami lękowymi, i może przepisać mi na to leki obniżające napięcie, ale najskuteczniejsze są antydepresanty. Hmm. Biorąc pod uwagę moją kondycję psychiczną w ostatnich miesiącach, nic a nic mnie to nie dziwi. Aczkolwiek zanim sięgnę po te leki, spróbuję sama sobie zapewnić krztynę relaksu i odstresowania w życiu. Wszak idzie wiosna - a to najlepszy sprzymierzeniec w drodze do dobrego samopoczucia.
Czytam sobie o tym bólu głowy na pierwszej lepszej stronie, jaka mi się otworzyła (https://www.aspirin.pl/bole-glowy/napieciowy-bol-glowy) i otóż przyczyną tego rodzaju bólów głowy często jest wzmożone napięcie mięśni, głównie mięśni szyi, karku i barków. Na bóle tego rodzaju składa się kilka czynników, między innymi:

 • Stres emocjonalny
 • Lęk i niepokój
 • Niedobór snu
 • Nieprawidłowa postawa
 • Jednostronne obciążenie mięśni pleców (spowodowane np. długą pracą w pozycji siedzącej)
  Wszystkie wymienione wyżej czynniki mogą zwiększać napięcie mięśni. Przy częstym występowaniu mogą one uruchomić ośrodki bólu w mózgu.

Czytam dalej, że gdy lekarz wykluczy inne możliwe przyczyny i choroby, pacjent może wreszcie zacząć zwalczać napięciowe bóle głowy. Oto kilka sposobów:

 • Stosowanie technik relaksacyjnych
 • Uprawianie sportu lub trening wytrzymałościowy (np. pływanie lub jogging) w celu złagodzenia napięcia mięśniowego
 • Ograniczenie stresu
 • Masaże
 • Stosowanie chłodnych lub ciepłych kompresów

Nie pozostaje więc nic innego, jak pójść pobiegać ;)

I don't remember what I did yesterday, really. Hole in the brain. I guess I did some work, judging by the amount of e-mails I sent. I also went on a walk with Bombel, as the photos in my gallery show.
Never mind, because it is more important that I went to the neurologist with my headache, and he, after seeing the results of the MRI, confirmed that nothing bad was happening there. After describing my ailments, he said it was a typical tension headache that can be related to chronic stress and anxiety, and he can prescribe me some painkillers for it, but antidepressants are the most effective. Well. Considering my mental state in recent months, nothing surprises me here. However, before I reach for these drugs, I will try to provide myself with a little relaxation and de-stress in life. After all, spring is coming - and this is the best ally on the way to well-being.
I read about this headache on the first website I came across (https://www.aspirin.pl/bole-glowy/napieciowy-bol-glowy) and the cause of this type of headache is often increased muscle tension, mainly neck, shoulder and shoulder muscles. Several factors contribute to this type of pain, including:

 • Emotional stress
 • Fear and anxiety
 • Sleep deprivation
 • Incorrect posture
 • One-sided strain on the back muscles (caused, for example, by long work in a sitting position)
  All of the factors listed above can increase muscle tone. When present frequently, they can activate the pain centers in the brain.

I read further that once the doctor has ruled out other possible causes and illnesses, the patient can finally start fighting tension headaches. Here are some ways:

 • Use of relaxation techniques
 • Playing sports or endurance training (e.g. swimming or jogging) to relieve muscle tension
 • Stress reduction
 • Massages
 • Applying cool or warm compresses

So there's nothing left but to go for a run ;)


_This report was published via Actifit app ([Android](https://bit.ly/actifit-app) | [iOS](https://bit.ly/actifit-ios)). Check out the original version [here on actifit.io](https://actifit.io/@asia-pl/actifit-asia-pl-20230317t114753313z)_


16/03/2023
6332
Daily Activity


0
0
0.000
2 comments
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 41.2725 AFIT tokens for your effort in reaching 6332 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 0.92% upvote via @actifit account.


AFIT rewards and upvotes are based on your:

 • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
 • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit shared its growth plans for 2023 with focus on hive services and integrations. Please vote now for our DHF proposal in support:
Vote on peakd
Vote on ecency
Vote on Hive wallet
Vote via hivesigner

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Follow us on Twitter | Join us on Telegram
Download on playstore | Download on app store

Knowledge base:
FAQs | Whitepaper
How to signup | Maximize your rewards
Complete Actifit Tutorial
rulersig2.jpg
Actifit supports cross-chain decentralization. Support our efforts below by voting for:

0
0
0.000
avatar

Hey @asia-pl! Great seeing your actifit report! Now is the time to support actifit's growth and services on hive blockchain.
Please vote for our DHF proposal via link here

0
0
0.000