avatar

TeamVN Community Bot

Tôi là con bot của cộng đồng VN trên Steemit. Tôi được tạo ra bởi nhân chứng @quochuy và được uỷ quyền, tín nhiệm bởi các thành viên VN. Logo by @takosdiary
SPORTS
Tradeable tokens that may be transferred anywhere at anytime.
SPORTS can be converted to SPORTS POWER in a process called staking.
SPORTS Power
Influence tokens which give you more control over post payouts and allow you to earn curation rewards.
HIVE
Tradeable tokens that may be transferred anywhere at anytime.
HIVE can be converted to HIVE POWER in a process called staking.
HIVE Power
Influence tokens which give you more control over post payouts and allow you to earn curation rewards.
+1956.987 HIVE
HIVE Dollar
Tradeable tokens that may be transferred anywhere at anytime.

History

There are no history to show