You are viewing a single comment's thread from:

RE: Fatass Journal... 2021#019, czyli szybki marsz z kijkami

in Actifit3 months ago

O NIE! FOCH

!BEER

Sort:  

ale na mnie czy na @ptaku, który Cię właśnie minął :)
!ENGANE30

Foch do kwadratu

hahahaha :)